Lejevilkår

Standard lejevilkår stillads juli 2011.

 

  1. Tilbudsgrundlag

For tilbud gælder “Almindelige be­tingelser for arbejder og leveran­cer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92) med ne­dennævnte tilføjelser og fravigel­ser. Ved anvendelse af AB 92 skal “entreprenøren” forstås som udlejer og lejer forstås som “bygherren”. Endvidere gælder Dansk Byggeri’s standardforbehold.

Såfremt den i tilbudet angivne le­veringstid for arbejde og ma­teriel ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre or­drer indkommet inden modtagelse af accept, op­tages der forhand­ling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, ­­forbeholder udlejer sig helt eller delvist at træde tilbage fra sit tilbud.

Ved udlejning uden opstilling be­tales ud over tilbudsbeløbet/­dagle­jen gebyr for udlevering og modta­gelse af stilladset samt transpor­tud­gifter.

Alle tilbud er excl. den til enhver tid gældende merværdiafgift.

 

  1. Brug og opstilling

Stilladset er kun beregnet til brug for de formål, der er anført i til­budet.

Stilladser, der opstilles af udle­jer, må først tages i brug, når stilladset af udlejer er meldt klar til brug og mærket med grønt skilt der angiver hvad stilladset må anvendes til.

Det er ikke tilladt lejer af stil­ladset at fremleje eller udlåne stilladset til tredjemand uden ud­lejers tilladelse.

Det er ikke tilladt lejer at ændre eller ombygge et af udlejer opsat ­­stillads, herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller mv.

Såfremt misbrug af stilladset kon­stateres, er udlejer berettiget uden varsel at opsige lejemålet og nedtage stilladset for lejers reg­ning.

Let facadestillads opstilles, med­mindre andet er aftalt, med en af­stand af 2 meter mellem

stilladse­tagerne uanset vindueshøj­der mv., og bredden er maksimalt 70 cm.

Med hensyn til tilladelige maksima­le belastninger henvises til gæl­dende love og regler. Det forudsættes, at arealer, hvor stilladset skal anvendes, lige­som ­­tilkørselsvejen er ryddet, planeret og tilstrækkelig bære­dygtig, jf. ­­nedenfor pkt. 4, afsnit 2.

Stilladset opstilles, såfremt andet ikke er udtrykkeligt nævnt i til­budet, uden fortovs- og ind­gangsskærme, net, plastik samt trafi­k­værn. Det påhviler alene lejer at sørge for forsvarlig af­s­kærm­ning og afspærring i forbindelse med brug af stilladset.

Såfremt andet ikke er nævnt i til­bud, indhenter lejer de nød­vendige tilladelser og sørger evt. for nød­vendig skiltning og afmærkning.

Hvor der er tvivl om at stilladset kan forankres korrekt til facaden, kan stilladsfirmaet kræve foretaget udtræksprøver eller beregning og ­­udførelse af særlige fastgøringsløsninger. Udgifter hertil betales af lejer udover tilbudet med mindre andet er aftalt. Udgifterne til ændring af forankring i forbindelse med facadeisolering er ikke medregnet med mindre det er angivet i tilbudet.

Med mindre andet er aftalt, ligger opgangssektionen altid inde i ­­stilladset.

Isolering af elledninger er ikke indeholdt i tilbud og betales af lejer udover tilbudssum.

 

  1. Lejeperiode samt sted for modta­gelse og aflevering af det lejede

Lejen beregnes med 7 dage pr. uge – uanset even­tuelt vejrlig, ferier og flyttedage. Minimumsleje 3 dage.

  1. a)Stillads, der udlejes uden montering:

Udlejningsperioden regnes fra og med den dag stilladset forlader udlejers plads og løber til og med den dag, stilladset modtages på udlejers plads i ubeskadiget og rengjort stand. Se endvidere ovenfor pkt. 1, afsnit 3.

  1. b)Stillads der monteres og demonteres af udlejer:

Udlejningen begynder og slutter på monteringsstedet. Udlejningsperioden regnes fra og med den dag, det lejede stilles til lejers disposition i arbejdsklar stand og ophører, når det med 2 dages varsel er afmeldt til udlejers kontor.

 

  1. Risiko, ansvar, vedligeholdelse og ejendomsforhold

I leje perioden bærer lejer over for udlejer fuldt og helt risikoen og ansvaret for skader på det lejede materiel, ligesom lejer hæfter for bort­kommet materiel. Indtræffer der forhold, som lejer efter oven­stående hæfter for, betales der leje af materiellet – med fradrag for udlejers eventuelle sparede udgifter – indtil erstat­ning herfor er ydet til udlejer.

Lejer bærer endvidere risikoen for skade på tilkørselsveje, over­flade-belægninger, underjordiske installationer og lignende, som skyldes, at forudsætningerne nævnt ovenfor i pkt. 2, ikke har været opfyldt.

Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig ved­ligeholdelse af stilladset, herunder f.eks. at føre tilsyn med at fast­gørelser og konsoller mv. ikke løsnes eller fjernes. Skal vedligeholdelsen foretages af udlejer betales dette særskilt i regning.

Ved opsætning af net og presenninger gælder særlige an­svarsforhold, hvorom der henvises til særskilte angivelser i tilbudet, dog er ud­bedring af skader på inddækningen som følge af vindpåvirkning altid lejers ansvar og udgift. Vedrørende forsinkelse henvises til nedenfor pkt. 6.

Ved udlejning uden montering (Selvmontering) påhviler det lejer at sikre sig at stilladset opstilles og bruges i henhold til gæl­dende love og regler, og ansvaret herfor er alene lejers. Det påhviler ligeledes lejer at sikre sig at der ikke monteres defekte eller uegnede dele. Det præciseres at der er tale om selvmon­tage også i tilfælde hvor Larsen Stilladser A/S transporterer og evt. stiller timelønnet medhjælp ved montage.

Det udlejede forbliver under alle forhold, altid Larsen Stilladser A/S ‘s ejendom.

 

  1. Forsikringsforhold

Det påhviler lejer at holde det lejede stillads behørigt forsikret (­løs-øre/ansvar).

Ifølge forsikringsselskabernes praksis dækkes skader på fast ejendom (ruder, skilte og andet fast tilbehør mv.) primært af ejendommens forsikring og sekundært af udlejers ansvars­forsikring. Uanset udlejer måtte være ansvarlig for en skade sket på fast ejendom, skal skaden derfor altid af skadelidte anmeldes til ejendommens husejerforsi­kring.

 

  1. Forsinkelse

Udlejer er berettiget til tidsfristforlængelse, når det følger af AB 92, § 24, samt når:

– Nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig forhindrer eller forsinker arbejdet.

– Arbejdet standses eller sinkes af offentlige påbud eller forbud fra Arbejdstilsynet, der ikke klart og udtrykkeligt følger af lovgivning, myndighedsanvisninger, reglementer eller tilsvarende alment gæl­dende ret­nings­linier.

Ved krav fra lejer i tilfælde af udlejers ansvarspådragende forsinkelse – jf. AB 92, § 25, stk. 1 – betaler udlejer en dagbod på 1 0/00 pr. arbejdsdag af kontraktsummen excl. moms. Ved aftaler om dagleje er beregningsgrundlaget den samlede leje excl. moms for den ved til­budet forudsatte lejeperiode. Kan bod ikke fastlægges efter oven­stående retningslinier, betaler udlejer erstatning efter rets almindelige regler, dog maksimalt et beløb svarende til leje for den tid forsinkel­sen varer.

 

  1. Sikkerhed

Udlejer stiler kun sikkerhed, såfremt der særskilt fremsættes skriftligt påkrav herom. Sikkerheden ophører i så fald 10 arbejdsdage efter lejeperiodens udløb, jf. pkt. 3, medmindre lejer forinden skriftligt har fremsat krav i anledning af aftaleforholdet. Lejer betaler særskilt de ved sikkerhedsstillelsen forbundne udgifter, når påkrav om sikkerhed er fremsat efter tilbudsangivelse. I øvrigt gælder bestemmelserne i AB 92 § 6.